Kalugala Gerandi Ella Waterfall

Kalugala Gerandi Ella is a series of waterfalls that fall down the Gerandigala mountain in the Kalugala area, in Ududumbara